Poziom recyklingu

Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – GMINA SZULBORZE WIELKIE

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- do dnia 16 lipca 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- do dnia 16 lipca 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gminy obowiązane są osiągnąć:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

2012 ROK

Osiągnięty przez Gminę Szulborze Wielkie w 2012 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 1,21%.

Osiągnięty przez Gminę Szulborze Wielkie w 2012 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 28,26%.

2013 ROK

Osiągnięty przez Gminę Szulborze Wielkie w 2013 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 5,46%.

Osiągnięty przez Gminę Szulborze Wielkie w 2013 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,66%.

2014 ROK

Osiągnięty przez Gminę Szulborze Wielkie w 2014 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 18,36%.

Osiągnięty przez Gminę Szulborze Wielkie w 2014 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 24,77%.

2015 ROK

Osiągnięty przez Gminę Szulborze Wielkie w 2015 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24,53%.

Osiągnięty przez Gminę Szulborze Wielkie w 2014 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,07%.