Przetargi

06 lutego 2014 14:42 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 – 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie

 

                                                                                                                      Szulborze Wielkie 2014-02-17

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

 

      Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie:

 

W związku z rozbieżnościami w tekście SST D-05.03.05.a a wartościami w tablicach zwracamy się o potwierdzenie, że na powyższym zadaniu należy wykonać mieszankę AC S w oparciu o wytyczne podane w WT-1 i WT-2 2010.

 

w związku z rozbieżnościami w tekście SST D-05.03.05.b a wartościami w tablicach zwracamy się o potwierdzenie, że na powyższym zadaniu należy wykonać mieszankę AC W w oparciu o wytyczne podane w WT-1 i WT-2 2010.

 

Odpowiedź:

 

Podczas realizacji zadania należy wykonać mieszanki AC S i AC W w oparciu o wytyczne podane w WT-1 i WT-2 2010 r.

 

 

 

Wójt Gminy

 

(-)Krzysztof Michalec

 

 


 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

 

 

 

      Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

ZAPYTANIE

 

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie  internetowej   Zamawiającego  Szczegółową  Specyfikację  Techniczną  na  roboty  objęte zamówieniem.

Odp.:

Zamieszcza się Szczegółową  Specyfikację  Techniczną jako załącznik.


Szulborze WIelkie, 13-02-2014r.

 

Wójt Gminy

 

 /-/ Krzysztof Michalec


 


 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

 

      Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

ZAPYTANIE NR 1

 

Na stronie internetowej w dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił kosztorys ofertowy uproszczony. Czy Wykonawca do swojej oferty ma dołączyć ten kosztorys czy przygotować i załączyć samodzielnie przygotowany kosztorys szczegółowy? Pkt. VI 15 SIWZ określa, iż do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy szczegółowy.

 

Odp.:    Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty kosztorys ofertowy szczegółowy, zgodnie z rozdz. VI ust. 15 SIWZ .

 

 

 

Wójt Gminy

 

/-/ Krzysztof Michalec Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Szulborze Wielkie: Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego - ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 - 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie
Numer ogłoszenia: 43526 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego - ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 - 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego - ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej 0+000 - 0+709,00. W ramach remontu przewiduje się korektę niwelety i wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Zakres robót przewiduje wykonanie: -profilowanie istniejącej nawierzchni w km 0+000 - 0+135 i 0+476 - 0+709 oraz korytowania pod nawierzchnię w km 0+135 - 0+476, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, -wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (4+3) szerokości 3,0 m, -wykonanie żwirowych zjazdów na przyległe posesje, -odtworzenie zniszczonej robotami zieleni w granicach pasa drogowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.35.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota określona powyżej winna być przelana na konto nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009 Bank Spółdzielczy o/Zaręby Kościelne, a Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię polecenia przelewu. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy stosowne dokumenty dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Za pomocą formuły spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował min. 2 zamówienia na roboty budowlane drogowe o wartości brutto min. 150 tys. złotych każde. Za pomocą formuły spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Za pomocą formuły spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Za pomocą formuły spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: - Wykonawca posiada środki lub zdolność kredytową na kwotę min. 200 tys. zł. - Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250. tys. zł. Za pomocą formuły spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

potwierdzenie wpłaty wadium, kosztorys ofertowy szczegółowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugszulborze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 11:50, miejsce: Urząd Gminy ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieWÓJT GMINY

Przeczytano: 1453 razy.| Wydrukuj|Do góry