Przetargi

29 stycznia 2014 10:38 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

      Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami:


Pytanie 1. Zamawiający jako wymóg podał konieczność zastosowania POŚ pracujących w technologii w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego ponieważ zdaniem Zamawiającego jest to najlepszy sposób na redukcję podstawowych wskaźników zanieczyszczeń tj. BZT5; ChZT; zawiesiny oraz redukcję związków azotu i fosforu. Oczyszczalnia musi zapewnić oczyszczanie ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. - Dz. Ustaw Nr 137, poz. 984 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego...

Godnym pochwały jest to, że Zamawiający przy doborze oczyszczalni kieruje się jakością oczyszczonego ścieku, gdyż zgodnie z normą 12566 na którą powołuje się Zamawiający jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonego ścieku. Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. Jednak w tym miejscu pragniemy donieść Zamawiającemu, że nie jest to jedyna technologia gwarantująca ww. efekt. Należy dodać więcej - ta czy inna technologia nie zapewnia spełnienia warunków normy. To konkretne urządzenie je spełnia lub nie. Jedna oczyszczalnia w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego spełnia je, a inna nie. Z tego względu formułowanie dodatkowych wymagań w zakresie parametrów badanych przez Jednostkę Notyfikowaną tj. efektywność oczyszczania, wodoszczelność itd., nie ma sensu, bo i tak ich wynik zawarty jest w protokole z badań dla tej czy innej technologii. Nie bez powodu norma nie opisuje technologii oczyszczania ścieków. Przy doborze technologii przez Zamawiającego należy kierować się innymi aspektami jej pracy aniżeli jakość oczyszczonego ścieku. Zrozumiałym jest wymaganie, aby oczyszczalnia pracowała w technologii połączonej złoża i osadu, gdyż jest to technologia przede wszystkim bardziej odporna na nierównomierności w dopływie ścieków, na zaniki prądu od technologii bazującej na samym osadzie. Niezrozumiałym jest jej uszczegółowianie. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów złóż. Powszechnie wiadomo, że dzięki złożu ruchomemu, którego wypełnienie utrzymywane jest w ruchu następuje ciągłe oczyszczanie z przerośniętej błony, co skutkuje brakiem groźby spadku wydajności, czego nie możemy powiedzieć o złożu zanurzonym - stałym, forsowanym przez Zamawiającego. Co więcej zostaje utrzymana wysoka efektywność oczyszczania ścieków w warunkach zwiększonego ładunku związków organicznych w dopływie. Odsyłamy do literatury: „Dużą popularność zyskują również bioreaktory ze złożem ruchomym (ang. moving bed biofilm reactor - MBBR)... Zaletą tego typu bioreaktorów jest mniejsza objętość czynna niż w układach tradycyjnych, mniejszy przyrost biomasy (0,1-0,4 kg s.m./kg ChZTus), eliminacja kolmatacji złoża i małe prawdopodobieństwo wypłukania biomasy"[ prof, dr hab. inż. Błażejewski R.: INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA MAŁYCH ILOŚCI ŚCIEKÓW].

„Wprowadzenie do reaktorów z biomasą zawieszoną niewielkich kształtek lub innego materiału umożliwiającego rozwój mikroorganizmów prowadzi do zwiększenia koncentracji materii biologicznej, co ma znaczący wpływ na szybkość usuwania zanieczyszczeń ze ścieków.[Piasny M.: Oczyszczalnie ścieków bytowych. Złoża biologiczne; 05/2012]

Uznając prawo Zamawiającego do dokonania opisu zamówienia zgodnie z własnymi potrzebami, ale i w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji, prosimy o wykreślenie przytoczonego zapisu lub jego skorygowanie - jeśli owy zapis Zamawiającego naprawdę wynika z troski o jakość oczyszczonego ścieku, a nie chęci przeforsowania rozwiązań konkretnych producentów wydaje się być wystarczający, i to w zupełności zapis:

„Zastosowane urządzenia powinny legitymować się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566- 3, oznakowanych znakiem CE, na podstawie pełnych raportów z badań wykonanych w laboratorium notyfikowanym i zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa polskiego."

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, t.j. oczyszczalnie ścieków będą pracowały w oparciu o technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

 

Pytanie 2. W dokumentacji napisano: „Proces oczyszczania ścieków przebiega w sposób automatyczny poprzez sterownik, który zapewni optymalne sterowanie procesem oczyszczania bez konieczności stałego nadzoru nad oczyszczalnią."

Pragniemy donieść Zamawiającemu, że sterownik nie jest potrzebny do zautomatyzowania pracy oczyszczalni. Proszę zwrócić uwagę na przetarg aktualnie prowadzony w Sobieniach-Jeziorach, gdzie w dokumentacji napisano: „Praca oczyszczalni jest zautomatyzowana [...] nie ma żadnych sterowników cyklu pracy oczyszczalni, a poza dmuchawą napowietrzającą, projektowane urządzenia oczyszczalni nie posiadają żadnych elementów ruchomych oraz elektronicznych, które wymagałyby dodatkowo stałego nadzoru i kontroli, przez co nie są awaryjne" [Projekt budowlany. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Sobienie Jeziory pow. Otwock]. Co najważniejsze, zdaniem ekspertów „Najistotniejszą cechą małych i średnich oczyszczalni ścieków powinna być ich prostota techniczna, technologiczna oraz obsługi, którą mogłaby eksploatować mniej wykwalifikowana załoga" [Ignatowicz K., Puchlik M.: Złoża biologiczne jako alternatywa oczyszczania małych ilości ścieków]. Jak to ma się do wymagań Zamawiającego, jak to ma się do konieczności uzbrajania oczyszczalni w drogie, awaryjne sterowniki? Proszę Państwa, nie generujmy niepotrzebnych kosztów - raz, wynikających z samego kosztu zakupu sterownika, co wiąże się ze wzrostem ceny oczyszczalni, dwa, wynikających z awaryjności sterowników i koniecznością ich poniesienia przez użytkownika. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał, żeby oczyszczalnie były sterowane za pomocą sterowników.

Pytanie 3. W dokumentacji napisano: „Wady, które nastąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Użytkownika Wykonawca usunie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

a)   Czy Zamawiający dopuszcza, aby gwarancja nie obejmowała wad powstałych na skutek: siły wyższej, normalnego zużycia (np. materiałów eksploatacyjnych typu filtry, membrany, dyfuzory) oraz szkód wynikłych z winy użytkownika?

b)   Czy Zamawiający dopuszcza, aby okres gwarancji na sprzęt elektryczny (dmuchawy, pompy, etc.) wynosił nie mniej niż okres gwarancji udzielanej przez ich producenta, a zarazem nie krótszy niż 24 miesiące? Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 5 lat, a gwarancja udzielana przez producentów ww. sprzętu jest krótsza.

 

Odpowiedź:

 1. Materiały eksploatacyjne objęte są gwarancją, natomiast szkody powstałe z winy użytkownika nie są objęte gwarancją.
 2. Zamawiający wymaga objęcia gwarancją wszystkich materiałów i urządzeń bez względu na okres gwarancji producenta urządzeń i materiałów.


Pytanie 4.  W dokumentacji podano, że przedmiotem zamówienia jest:

 • 15 szt. oczyszczalni ma obsługiwać gospodarstwo domowe do 6 RLM
 • 5 szt. oczyszczalni ma obsługiwać gospodarstwo domowe do 8 RLM
 • 1 szt. oczyszczalni ma obsługiwać gospodarstwo domowe do 12 RLM

Dobór ten zastał przeprowadzony o materiały informacyjne konkretnego producenta. Poszczególni producenci ustalają różne zakresy liczby mieszkańców i odpowiadające jego górnej granicy maksymalne dzienne obciążenie, które wylicza się na podstawie zużycia wody określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., nr 8, poz. 70). Nie neguje się zasadności określenia liczby użytkowników poszczególnych oczyszczalni, jednakże tutaj żąda się zaoferowania urządzeń nie na liczbę użytkowników, a górną granicę zakresu, w jakim mieści się dana ilość użytkowników ustalonego przez firmę oczyszczalni referencyjnych. W efekcie, przykładowo Zamawiający na podstawie ustaleń firmy A dobrał dla 9 i 10 osób oczyszczalnie dla 12 RLM. Dla oczyszczalni, które chce zaoferować potencjalny Wykonawca są ustalone zakresy liczby użytkowników np. 7-10 i 11-14. Chociaż dla tych 9 i 10 osób mógłby dobrać mniejszą oczyszczalnię, to kierując się już ustalonymi na podstawie danych producenta oczyszczalni referencyjnych RLM, jest zmuszony dobrać oczyszczalnię większą tj. dla 12 RLM czyli 11-14, w efekcie dochodzi do przewymiarowania i trudności z tym związanych oraz generują się niepotrzebne koszty.

W związku z powyższym prosimy o podanie ilości użytkowników poszczególnych oczyszczalni.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i przedmiarem robót podano:

15 sztuk oczyszczalni o średniej przepustowości 0,9 m3/dobę

 5 sztuk oczyszczalni o średniej przepustowości 1,2 m3/dobę

1 sztuka oczyszczalni o średniej przepustowości 1,8 m3/dobę

 

Pytanie 5.  W dokumentacji napisano, że:

„Projektuje się oczyszczalnię ścieków w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych. Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny) dostosowane objętością do ilości dostarczanych ścieków opisane poniżej:

Komora I - osadnik wstępny - jest to komora oczyszczalni w której oczyszczanie polega na mechanicznym oddzieleniu części stałych (sedymentacja, flotacja) ścieków jest to proces beztlenowy. Po osadniku wstępnym ścieki przepływają komory bioreaktora. Pojemność pierwszej komory pozwala na przetrzymanie ścieków w czasie 24 godzin. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów oczyszczania mechanicznego i wstępnego oczyszczenia ścieków na drodze beztlenowej.

Komora II - bioreaktor - w tej części oczyszczalni ścieki zostają intensywnie napowietrzone przez sprężarkę oraz rozprowadzone w reaktorze przewody napowietrzające. Powietrze wtłaczane do ścieków przez minimum 24 godziny pozwoli na skuteczne oczyszczenie ścieków przez osad czynny. Do zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków projektuje się w komorze bioreaktora wspomaganie procesów złożem biologicznym. Pojemność drugiej komory pozwala na ponad 24 godzinne przetrzymanie ścieków, gwarantując dobre natlenienie ścieków, co skutecznie oczyści ścieki.

Komora III osadnik wtórny - w tej części oczyszczalni ścieki zostają poddane doczyszczeniu i oddzieleniu osadu czynnego obumarłego. Pojemność trzeciej komory pozwala na co najmniej 12 godzinne przetrzymanie ścieków. Filtr końcowy zamontowany na wypływie ścieków z osadnika wtórnego stanowi ostatnią część procesu oczyszczania przed przedostaniem się ścieków oczyszczonych do gruntu.”

„Proces oczyszczania ścieków przebiega w sposób automatyczny poprzez sterownik, który zapewni optymalne sterowanie procesem oczyszczania bez konieczności stałego nadzoru nad oczyszczalnią.”

Opieranie się w projekcie na oczyszczalni danego producenta, to jedno, ale wymaganie, aby zaoferowane równoważne oczyszczalnie cechowały się nawet najmniej istotnymi parametrami PBOŚ referencyjnych tj. rodzajem złoża, ilością komór, filtrów, rodzajem sterowania (sterownik nie jest niezbędny do automatycznej pracy POŚ, tylko ją komplikuje, podraża i zwiększa prawdopodobieństwa awarii), stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji. „Art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p. nakazuje zamawiającemu przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców. Dlatego też Zamawiający winien w taki sposób dokonać opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, aby ich powiązanie i proporcje w odniesieniu do przedmiotu zamówienia nie uniemożliwiały wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom zdolnym do ich wykonania. Działanie przeciwne, nie tylko ogranicza konkurencję, ale pozostaje też w sprzeczności z oczywistym interesem zamawiającego. Większa konkurencja w postępowaniu daje zamawiającemu możliwość uzyskania korzystniejszej oferty, a tym samym na bardziej efektywne wydatkowanie publicznych środków finansowych, przeznaczonych na realizację danego zamówienia.” (Sygn. akt: KIO 632/11, Wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r.)

Podkreślamy, że „Uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji, które obciąża odwołującego na gruncie art. 29 ust. 2 ustawy nie oznacza, uchylenia ciążącego, co do zasady na odwołującym obowiązku dowodowego. Odwołujący na gruncie art. 29 ust. 2 ustawy nie ma obowiązku wykazania, a więc udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, że opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez zamawiającego utrudnia uczciwą konkurencję. Taki bowiem dowód mógłby być albo bardzo trudny do przeprowadzenia, albo wręcz niemożliwy.”( Sygn. akt: KIO 470/11, Wyrok KIO z dnia 21 marca 2011 r.)

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne, tj. oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego i złoża biologicznego, spełniające wszystkie wymagania normy PN-EN 12566-3, potwierdzone badaniami typu, wykonanymi przez Jednostkę Notyfikowaną? Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, t.j. oczyszczalnie ścieków będą pracowały w oparciu o technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

 

Pytanie 6.  Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej STWIOR. W przypadku zmiany terminu składania ofert, prosimy również o odpowiadanie na zapytania, które wpłyną po czasie określonym w PZP, z uwagi na to, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na termin składania zapytań, a brak STWIOR, mógł wpłynąć na brak określonych zapytań w wyznaczonym czasie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 05 lutego 2014 roku umieścił na stronie internetowej Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 17 lutego 2014 roku.

 

 

Pytanie 7. Zgodnie z normą 12566 na którą powołuje się Zamawiający jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonego ścieku. Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. Z kolei Zamawiający narzuca konkretne rozwiązania oczyszczalni „biologicznych" tj. o następujących parametrach:

„Projektuje się oczyszczalnię ścieków w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych. Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny) dostosowane objętością do ilości dostarczanych ścieków opisane poniżej:

Komora I - osadnik wstępny - jest to komora oczyszczalni w której oczyszczanie polega na mechanicznym oddzieleniu części stałych (sedymentacja, flotacja) ścieków jest to proces beztlenowy. Po osadniku wstępnym ścieki przepływają komory bioreaktora. Pojemność pierwszej komory pozwala na przetrzymanie ścieków w czasie 24 godzin. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów oczyszczania mechanicznego i wstępnego oczyszczenia ścieków na drodze beztlenowej.

Komora II - bioreaktor - w tej części oczyszczalni ścieki zostają intensywnie napowietrzone przez sprężarkę oraz rozprowadzone w reaktorze przewody napowietrzające. Powietrze wtłaczane do ścieków przez minimum 24 godziny pozwoli na skuteczne oczyszczenie ścieków przez osad czynny. Do zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków projektuje się w komorze bioreaktora wspomaganie procesów złożem biologicznym. Pojemność drugiej komory pozwala na ponad 24 godzinne przetrzymanie ścieków, gwarantując dobre natlenienie ścieków, co skutecznie oczyści ścieki.

Komora III osadnik wtórny - w tej części oczyszczalni ścieki zostają poddane doczyszczeniu i oddzieleniu osadu czynnego obumarłego. Pojemność trzeciej komory pozwala na co najmniej 12 godzinne przetrzymanie ścieków. Filtr końcowy zamontowany na wypływie ścieków z osadnika wtórnego stanowi ostatnią część procesu oczyszczania przed przedostaniem się ścieków oczyszczonych do gruntu". „Proces oczyszczania ścieków przebiega w sposób automatyczny poprzez sterownik, który zapewni optymalne sterowanie procesem oczyszczania bez konieczności stałego nadzoru nad oczyszczalnią".

Jest to działanie ograniczające dostęp do zamówienia innym producentom, którzy spełniają obowiązujące normy i przepisy. Jest to naruszenie art. 29 i art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne, tj. oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego i złoża biologicznego, spełniające wszystkie wymagania normy PN-EN 12566-3, potwierdzone badaniami typu, wykonanymi przez Jednostkę Notyfikowaną? Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę SIWZ tzn. modyfikację ww. zapisów na:

„Zastosowane urządzenia powinny legitymować się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3, oznakowanych znakiem CE, na podstawie pełnych raportów z badań wykonanych w laboratorium notyfikowanym i zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa polskiego".

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, t.j. oczyszczalnie ścieków będą pracowały w oparciu o technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

 

Szulborze Wielkie, 12-02-2014r.

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof Michalec

Numer ogłoszenia: 41526 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33378 - 2014 data 29.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, fax. 086 4754075.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 13.02.2014 godzina 11:50, miejsce: Urząd Gminy ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.
 • W ogłoszeniu powinno być: 17.02.2014 godzina 11:50, miejsce: Urząd Gminy ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.

   

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof Michalec

 


 

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

     W związku z postępowaniem przetargowym na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie”  uprzejmie informuję, że Zamawiający Gmina Szulborze Wielkie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że zamieszcza się załącznik „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” o którym mowa w rozdziale III ust. 1 SIWZ.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

 

Termin składania ofert: 17-02-2014r. godz. 1150

 

Termin otwarcia ofert: 17-02-2014r. godz. 1200

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Szulborze Wielkie, 05-02-2014r.

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof Michalec

 

 


 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

      Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pyt. 1.     Zgodnie z normą PN – EN 12566-3:2005+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni jest jakość oczyszczonych ścieków. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne.

Odp.:    Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, t.j. oczyszczalnie ścieków będą pracowały w oparciu o technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

 

Pyt. 2.   W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby oferowane oczyszczalnie spełniały normę PN–EN 12566-3:2005+A1:2009. W/w norma dotyczy ”Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50” – normie nie występuje pojęcie, osadnik, bioreaktor – norma dotyczy całkowitego urządzenia „oczyszczalni”. Zgodnie z normą PN–EN 12566-3 należy wykonać badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość i wymiary. Na podstawie przeprowadzonych w/w badań Jednostka Notyfikowana sporządza raport/protokół z wstępnego badania typu.

Czy zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty pełnych raportów ze wstępnych badań typu, wystawionych przez laboratorium notyfikowane?

Czy badania typu wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną i potwierdzające zgodność z w/w normą (badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość, wymiary) mają obejmować całą oczyszczalnię (wszystkie elementy jako całość tzn. osadnik, bioreaktor, itd.) i potwierdzać wykonanie typu zgodnie z PN – EN 12566-3:2005+A1:2009?

 Odp.:    Zamawiający w rozdz. VI ust. 13 SIWZ wskazał:

„Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie oczyszczalni do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz na podstawie ustawy z dni a 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności tj. m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich wydania a także potwierdzające skuteczność oczyszczalni (jakość oczyszczonych ścieków) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.”

 Musi zostać zachowany cykl technologiczny i objętości poszczególnych komór zgodnie z projektem budowlanym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zespołu zbiorników pod warunkiem zachowania procesu technologicznego zgodnego z projektem budowlanym.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako całość muszą spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

 

Pyt. 3.     Zamawiający w pkt. II 7. Obsługa oczyszczalni pisze:

„Projektowane oczyszczalnie ścieków będą działać automatycznie bez konieczności stałego nadzoru…”

W tym celu wymagane jest zastosowanie sterownika, który umożliwia automatyczną pracę oczyszczalni oraz nie wymaga stałego nadzoru użytkownika.

Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał, żeby oczyszczalnie były sterowane za pomocą sterowników, które umożliwią automatyczną pracę oczyszczalni oraz nie wymagają stałego nadzoru użytkownika?

Odp.:    Tak.  Zamawiający będzie wymagał, żeby oczyszczalnie były sterowane za pomocą sterowników

 

Pyt. 4.     Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne tj. oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego i złoża biologicznego, spełniające wszystkie wymagania normy PN–EN 12566-3, potwierdzone badaniami typu, wykonanymi przez Jednostkę Notyfikowaną. Oczyszczalnie trzykomorowe, zbudowane na bazie zbiorników zblokowanych, posiadające: osadnik wstępny + komorę osadu czynnego ze złożem biologicznym + osadnik wtórny. Między komorami znajdują się podwójne ściany, co zapewnia wytrzymałość komór. Oczyszczalnie wykonane są z polietylenu metodą rotacyjną. Każda komora posiada właz, umożliwiający dostęp do komory. Sterowanie odbywa się w sposób automatyczny – urządzenia znajdują się w niezależnej skrzynce sterowniczej.

 Odp.:    Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, t.j. oczyszczalnie ścieków będą pracowały w oparciu o technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

 

Pyt. 5.   Zwracam sie z zapytaniem odnośnie wymaganych dokumentów w punkcie VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, pozycja:

12. Karty katalogowe, rysunki,

13. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie oczyszczalni do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodności tj. m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich wydania a także potwierdzające skuteczność oczyszczalni (jakość oczyszczonych ścieków) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Czy w/w dokumenty należy dostarczyć przy składaniu  oferty, czy po wyborze najkorzystniejszej oferty?

Odp.:    Dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

 

Szulborze Wielkie, 05-02-2014r.

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof Michalec

 


 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ugszulborze.pl


Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie
Numer ogłoszenia: 33378 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie w liczbie 21 szt. pracujących w oparciu o technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych, spełniające warunki i wymogi określone w normie PN 12566-3+A1:2009, w tym: - 15 szt. oczyszczalni ma obsługiwać gospodarstwo domowe do 6 RLM - 5 szt. oczyszczalni ma obsługiwać gospodarstwo domowe do 8 RLM - 1 szt. oczyszczalni ma obsługiwać gospodarstwo domowe do 12 RLM.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota określona powyżej winna być przelana na konto nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009 Bank Spółdzielczy o/Zaręby Kościelne, a Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię polecenia przelewu. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy stosowne dokumenty dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Za pomocą formuły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował min. 2 zamówienia na roboty budowlane w branży wodno-kanalizacyjnej o wartości brutto min. 250 tys. złotych każde. doZa pomocą formuły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Za pomocą formuły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych. Za pomocą formuły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: - Wykonawca posiada środki lub zdolność kredytową na kwotę min. 200 tys. zł. - Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250. tys. zł. Za pomocą formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Potwierdzenie wpłaty wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugszulborze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2014 godzina 11:50, miejsce: Urząd Gminy ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Michalec

Przeczytano: 3010 razy.| Wydrukuj|Do góry