Przetargi

07 marca 2014 14:55 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 – 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie, dnia 07 marca 2014r.

Gmina Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2

07-324 Szulborze Wielkie

 

Fn.271.2.2014

Wykonawcy (wszyscy)

                                                                                            biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ogłoszenia 43526-2014  w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego - ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 - 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający – Gmina Szulborze Wielkie, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” sp. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie,

ul. 1 Maja 8

Uzasadnienie wyboru:

Oferent spełnił warunki zawarte w SIWZ, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów, a zaoferowana cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty wg kolejności wpływu

Nazwa firmy i adres siedziby

(nazwiska i imiona oraz miejsca zamieszkania)

Punktacja przyznana oferentom w kryterium „CENA”

Łączna punktacja

1

STRABAG Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

76,47

76,47

2

CZYSTOŚĆ  Sp. JAWNA

05-200 Wołomin, ul. Sławkowska 22

72,50

72,50

3

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37

98,72

98,72

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” sp. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8

100

100

 

 

.

(-) mgr Krzysztof Michalec

 

Wójt Gminy Szulborze Wielkie

 

Przeczytano: 1172 razy.| Wydrukuj|Do góry