Aktualności

20 czerwca 2016 12:11 | Aktualności

INFORMACJA PUP w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

 

 

 


Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, skierowany

do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na runku pracy

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

INFORMUJE

iż pozyskał środki finansowe

z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, (art. 49 pkt 2 – 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj.:

 • bezrobotnych długotrwale, lub

 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia, lub

 • bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, lub

 • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do  18 roku życia, lub

 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

   

  W ramach programu przewiduje się do realizacji następujące formy aktywizacji: 

 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla wszystkich uczestników programu,

 • przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy,

 • refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy,

 • staże, dla bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy,

 • szkolenia, dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy,

 • bony na zasiedlenie, dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, dla których ustalono II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

   

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej: jednorazowe środki – pokój 19 – tel. 508 027515, wyposażenie stanowiska pracy – pokój 21 – tel. 508 027444, staże, bon na zasiedlenie – pokój 20 – tel. 508 027409, 507 106962, szkolenia – pokój nr 5 – tel. 510 777740

  oraz koordynator  programu – pokój 19 – tel. 508 027545.

   

  Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51, www: www.pupom.pl

Przeczytano: 663 razy.| Wydrukuj|Do góry