Aktualności

28 czerwca 2016 09:02 | Aktualności

Informacja LGD ZIELONE SIOŁO o nowym okresie programowania PROW 2014-2020 w LGD „ZIELONE SIOŁO”

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„ZIELONE SIOŁO”

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro)

tel./fax. (29) 745 20 20

e-mail: lgd@zielonesiolo.pl; www.zielonesiolo.pl

 

 

Nowy okres programowania PROW 2014-2020 w LGD „ZIELONE SIOŁO”

 

W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zawarcie umowy ramowej umożliwia wdrażanie LSR na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Łączna kwota przewidziana na wdrażanie Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” to 7.000.000,00 złotych.

Strategia LGD „ZIELONE SIOŁO” swym działaniem obejmuje:

 • gminę miejsko - wiejską Brok,
 • gminy wiejskie: Andrzejewo, Boguty - Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

 

W ramach podejścia LEADER i Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” wspierane będą cztery rodzaje przedsięwzięć tj.:

 • Przedsięwzięcie 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,

 • Przedsięwzięcie 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”,

 • Przedsięwzięcie 3 „Wsparcie dla wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych turystyczno-rekreacyjnych i promujących dziedzictwo lokalne”,

 • Przedsięwzięcie 4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.

   

Realizowane będzie także nieodpłatne wsparcie doradcze, szkoleniowe i warsztatowe dla wnioskodawców.

Pomoc na operację przysługuje projektom wybranym w ramach dostępnego limitu środków finansowych podanych w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

 

Ogólny opis realizowanych przedsięwzięć:

 

Przedsięwzięcie 1 Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej„ - maksymalna kwota uzyskanej premii o jaką może ubiegać się wnioskodawca to 70.000,00 zł.

Beneficjenci: osoby fizyczne

Rodzaj wsparcia: premia

Poziom wsparcia : maksymalnie do 100%

 

Pomoc na operację w tym  zakresie przyznawana będzie, jeżeli:

  1)  podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a)  nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

-    i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

2)    operacja zakłada:

a)  utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Wymogu określonego w pkt. 2a  nie stosuje się w przypadku, gdy podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z tym, że pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 1. W przypadku gdy o pomoc na operację ubiega się podmiot będący spółką kapitałową
  w organizacji pomoc jest przyznawana, jeżeli ten podmiot uzyska osobowość prawną
  do dnia zawarcia umowy.

 

Przedsięwzięcie 2 Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” - maksymalna kwota wsparcia o jaką może ubiegać się wnioskodawca wynosi 150.000,00 zł.

 

Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jako mikro lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Rodzaj wsparcia: refundacja części kosztów kwalifikowalnych operacji

Poziom wsparcia : maksymalnie do 70%

 

Pomoc na operację w tym  zakresie przyznawana, jeżeli:

1)    podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

2)    operacja zakłada:

a)  utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

3)    podmiotowi  któremu  została dotychczas przyznana pomoc na operację  w ramach Przedsięwzięcia 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” może zostać przyznana, jeżeli: upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania pomocy,

Wymogu określonego w pkt. 2a  nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy,
o której przyznanie podmiot ten ubiega się na realizację danej operacji, nie przekracza 25.000,00 złotych.

Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, w odniesieniu do innej operacji.

Pomoc na operację w ramach Przedsięwzięcia 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej  oraz Przedsięwzięcie 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885) jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

 2. górnictwo i wydobywanie,

 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

 8. produkcja metali,

 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

 10. transport lotniczy i kolejowy,

 11. gospodarka magazynowa.

 

Przedsięwzięcie 3 „Wsparcie dla wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowo
- turystyczno-rekreacyjnych i promujących dziedzictwo lokalne w tym historyczne

 

Beneficjenci: LGD, beneficjent ostateczny projektu grantowego – grantobiorca tj. podmiot wybrany w drodze naboru ogłoszonego przez LGD w ramach realizacji projektu grantowego.

Grantobiorcami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST
z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np. Koła Gospodyń Wiejskich reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

Rodzaj wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta, jednostki sektora finansów publicznych zawsze 63,63%.

Poziom wsparcia: Maksymalny limit dofinansowania na jeden projekt grantowy wynosi 23.000,00 zł.

Pomoc na projekt grantowy, jest przyznawana, jeżeli:

1)    wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę,  nie będzie niższa niż 5.000,00 złotych,

2)    w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań,
o których mowa w pkt 1.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

                                                    

Przedsięwzięcie 4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej” - maksymalny limit dofinansowania na jeden projekt wynosi 173. 500,00 zł.

 

Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna, z wyłączeniem województwa ,jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

Rodzaj wsparcia: 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty 100%.

 

Dodatkowo pomoc może być przyznana jeżeli:

Wnioskodawca wykaże, że:

a)  posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c)  posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

        e) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Podpunkt a, b, c, d nie dotyczy wnioskodawców w ramach Przedsięwzięcia 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.

 

Zobowiązania beneficjentów:

 • zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,
  a w przypadku beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

 • przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny wnioskodawcy.

Zainteresowanych wnioskodawców zapraszamy do Biura LGD „ZIELONE SIOŁO” od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº.

 

Informacje zawarte w niniejszym artykule mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie na skutek zmiany przepisów prawnych.

 

 

Przeczytano: 796 razy.| Wydrukuj|Do góry