Regulamin

                                                      REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

                                                     BILIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZULBORZE WIELKIE

                                                                        POSTANOWIENIA IGÓLNE

§1

Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki.

§ 2

Prawo do korzystania z Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie , zwanej dalej „Biblioteką”, ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminem.

Wypożyczanie  materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

§ 3

Godziny otwarcia Biblioteki są dostosowane do potrzeb jej użytkowników, i umieszczone  w widocznych i dostępnych miejscach.

Dyrektor Biblioteki ma prawo  zamknąć Bibliotekę na czas określony,  z powodu awarii, jej inwentaryzacji, prac porządkowych, lub innych ważnych  przyczyn.


§ 4

1.Zapisując się do Biblioteki Czytelnik/Użytkownik obowiązany jest:

 1. Wypełnić kartę „zobowiązanie”.

 2. Okazać dowód osobisty lub inny dokument zawierający PESEL.

 3. Zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, podpisując na karcie , o której mowa w pkt. 1, stosowne oświadczenie,

2. Za niepełnoletniego Czytelnika/Użytkownika odpowiada i podpisuje oświadczenie rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dowód osobisty i numer PESEL dziecka.

3. W przypadku braku miejsca stałego lub tymczasowego zameldowania na dokumencie tożsamości, użytkownicy podają aktualny adres zamieszkania i podpisują stosowne Oświadczenie.

4. W razie zmiany miejsca zamieszkania, Czytelnik/Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Bibliotekę.

5. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno – zawodowej (wg klasyfikacji GUS), opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

 

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki.

 2. Dane osobowe Czytelników/Użytkowników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 i są  wykorzystywane do:

  1.rejestracji wypożyczeń,

  2.prowadzenia statystyki bibliotecznej,

  3.pozyskiwania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

3. Podawanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika/Użytkownika.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

§ 6

 1. Biblioteka udostępnia zgromadzone materiały biblioteczne w wypożyczalniach - na miejscu i wypożyczając na zewnątrz.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych zbiorów.

 

KARTA BIBLIOTECZNA

§ 7

 1. Podczas dokonywania zapisu Czytelnik/Użytkownik otrzymuje kartę  biblioteczną.
 1. 2.      Podstawą wydania karty bibliotecznej jest okazanie przez zainteresowanego ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego PESEL.
 2. 4.      Czytelnik może wypożyczać książki samodzielnie lub za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w karcie zapisu „Zobowiązanie” jako upoważnionej do wypożyczenia książek w imieniu czytelnika
 1. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Biblioteka Publiczna Gminy Szulborze Wielkie”, numer karty, numer  identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

5. Czytelnik/Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty.

6. Zabrania się przenoszenia na inne osoby uprawnień wynikających z posiadania karty  bibliotecznej z zastrzeżeniem ust. 4.

7.  Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Bibliotekę osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

8.  Za osoby niepełnoletnie wypożyczenia  z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać  rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również   inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.

9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 5 zł (pięciu zł).

 

                                                              ZASADY WYPOŻYCZANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

§ 8

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.
 2. Ustala się następujące terminy wypożyczeni materiałów bibliotecznych:

-  książka mówiona – na okres 30 dni;

- filmy – na okres 7 dni;

- pozostałe książki – na okres 30 dni.

 1. W przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy chorych możliwe jest zwiększenie ilości wypożyczanych książek do 10 woluminów, oraz wydłużenie terminu ich zwrotu, jak również jest możliwość dostarczania książek do domu przez Dyrektora Biblioteki.
 2. termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu w którym Biblioteka jest nieczynna. O zmianie terminu zwrotu informuje czytelnika bibliotekarz, zaznaczając uzgodniony termin zwrotu na koncie czytelnika.
 1. 3.      termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot przedłuża się o połowę okresu wypożyczenia. Prolongata może być udzielona tylko jeden raz.
 2. 6.      Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu, który uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczenie zbiorów może nastąpić dopiero po osobistym zapisie w Bibliotece.
 3. 7.      Wypożyczający może zarezerwować do 5 materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 4. 9.      Materiały biblioteczne wypożyczane z innych Bibliotek Pozostają w Bibliotece przez okres 2 tygodni, licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Bibliotekę.
 5. 11.  Obowiązki czytelnika w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki reguluje załącznik nr 1.
 6. 13.  W wypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
 7. 14.  Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 1. Bibliotekarz może skrócić czas wypożyczonych pozycji informując o tym czytelnika, jeżeli jest duże zainteresowanie na daną książkę ze strony innych użytkowników.
 2. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Biblioteka blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto Czytelnika jest zablokowane.
 1. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na miejscu.
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 1. Książki, za które zapłacił czytelnik nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.

§ 9  Na prośbę Czytelnika/Użytkownika bibliotekarz udziela niezbędnych informacji o książkach, pomoże w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów czy wydawnictw informacyjnych.

                                                                   ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW NA MIEJSCU

 

§ 10

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów na miejscu jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym.

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich materiałów, znajdujących się w Bibliotece.

3. Po zakończeniu korzystania ze zbiorów na miejscu Czytelnik zwraca wykorzystywane książki, czasopisma lub inne zbiory dostępne w Bibliotece bibliotekarzowi ( lub innej osobie upoważnionej do tego celu), który po ich sprawdzeniu oddaje Czytelnikowi pobraną kartę biblioteczną.

4. W wyjątkowych sytuacjach książkę z czytelni (poza encyklopediami, słownikami i albumami) można wypożyczyć na okres do 7 dni, o czym decyduje bibliotekarz.

5. Z Biblioteki nie mogą korzystać:

 

– osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę Czytelnikom i pracownikom Biblioteki.

– osoby, u których w domu panuje choroba zakaźna.

                                    ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DOSTĘPU DO INTERNETU


 § 11

 1. Z dostępu do komputerów i Internetu mogą korzystać tylko osoby zapisane do Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie.

2. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.

3. Logowanie do Internetu odbywa się za pomocą karty bibliotecznej.

4. Czynności  wykonywane w sieci internetowej są rejestrowane.

5. Bibliotekarz przydziela użytkownikowi stanowisko komputerowe.

6. Korzystanie z Internetu służy wyłącznie do celów edukacyjnych, a przede wszystkim jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.

7. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej, w celu dokonania wpisu do ewidencji.

8. Użytkownik może korzystać z własnych nośników elektronicznych (CD, DVD ).

9. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź go wydrukować. Sporządzanie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem.

10. Z pracowni komputerowej mogą korzystać grupy zorganizowane, a także grupy tworzone w Bibliotece z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach na określony temat.

11. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych należy ustalić wcześniej z pracownikiem Biblioteki.

12. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jeden Użytkownik.

13. Ze stanowiska komputerowego można korzystać przez 30 minut.

14. Sesja może być wydłużona w zależności od liczby i potrzeb oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.

15. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza, przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych.

 

§ 12   Dźwięk odtwarzany podczas pracy komputerów może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.


 § 13

 1. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania napojów i artykułów spożywczych.

2. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze.

3. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazać pracownikowi Biblioteki.

4. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki bez podejmowania próby naprawy.

5. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.

6. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej.

7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika na stacji komputerowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

 

§ 14

 1. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien:

1) zapoznać się z regulaminem,

2) korzystać z zainstalowanego oprogramowania,

3) zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

2. Użytkownikowi nie wolno:

1) zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie,

2) korzystać z komputera do działalności komercyjnej, masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

3) zapisywać danych w pamięci komputera,

4) prowadzić działań powodujących dewastację lub uszkodzenia sprzętu,

5) otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażącym uczucia innych lub dobre obyczaje,

6) łamać zabezpieczenia systemu,

7) samodzielnie usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,

8) Użytkownikowi nie wolno bez wiedzy bibliotekarza zmieniać przydzielonego stanowiska komputerowego

9) Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów niezgodnych z prawem.


 § 15

 1. Pracownik Biblioteki ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności do Internetu) oraz monitorowania czynności wykonywanych przez osoby korzystające z komputerów.

2. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji.

3. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy.

4. Za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

 

                                                   ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY KUTURALNO-OŚWIATOWEJ


 § 16

 1. Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalno-oświatowej  Uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Biblioteki,

2. Korzystający z zajęć prowadzonych w Bibliotece mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w szatni.

3. Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 5 roku życia bez opieki.

4. Osoby, które uczestniczą w ofercie kulturalnej Biblioteki, swoją obecnością akceptują umieszczenie ich wizerunku na zdjęciach publikowanych na stronie internetowej Biblioteki.

 

5. W ramach oferty kulturalnej użytkownicy  Biblioteki mogą korzystać z gier planszowych, multimedialnych, oglądać  filmy i bajki na video , DVD i innych urządzeń i materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu takiego zapotrzebowania z bibliotekarzem.

6.Oferta zajęć jest dostępna na facebooku i stronie Biblioteki.

 

                                                         CZYTELNIK/UŻYTKOWNIK MA PRAWO I OBOWIĄZEK

 

§ 17 

Czytelnika/Użytkownika w Bibliotece obowiązuje:

 1. Pozostawienie w szatni wierzchniego okrycia, plecaków, toreb, siatek, parasoli itp.

2. Informowanie o wnoszeniu do Biblioteki własnych wydawnictw.

3. Zakaz wynoszenia poza obręb Biblioteki materiałów bibliotecznych.

4. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.

5. Zachowanie ciszy.

6. Wyciszenie telefonów komórkowych i opuszczenie czytelni na czas rozmowy telefonicznej.

7. Zakaz spożywania posiłków.

8. Dbałość o udostępniane materiały biblioteczne.

9. Pokrycie kosztów uszkodzonych materiałów bibliotecznych, których wysokość określa  Dyrektor  Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia i wartości wydawnictwa. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 18

 1. Materiały biblioteczne można kopiować po uzyskaniu zgody bibliotekarza, usługę wykonuje bibliotekarz, lub inna osoba do tego upoważniona.

2. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim, oraz za:

1) Kserowanie – odpłatnie wg cennika (załącznik nr 1).

2) Skanowanie – odpłatnie wg cennika (załącznik nr 1).

3) Fotografowanie aparatem cyfrowym bez flesza i statywu lub telefonem komórkowym – nieodpłatnie po uzyskaniu zgody bibliotekarza.

4) Wydruki z Internetu – odpłatnie wg cennika (załącznik nr 1).

5)wysyłanie faxu – odpłatnie wg cennika (załącznik nr 1)

3. Materiały do kserowania i skanowania należy zgłosić nie później niż 15 minut przed zamknięciem Biblioteki. Późniejsze zgłoszenia będą realizowane następnego dnia.

4. Odpłatność za usługi wymienione w pkt. 1), 2), 4)  5) jest określona w cenniku stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.

5. Na sumy wpłacone z tytułu kopiowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19

 1. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Czytelnik/Użytkownik może zostać tymczasowo pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

2. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Czytelnika/Użytkownika prawa korzystania z Biblioteki może mieć charakter trwały.

3. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa korzystania z Biblioteki podejmuje Dyrektor  Biblioteki.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 Czytelnikowi/Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Szulborze Wielkie.

5. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektor  Biblioteki.

 

§ 20

 1. Zmiany w Regulaminie korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie  mogą być dokonane tylko i wyłącznie przez  Dyrektor  Biblioteki.

2. Traci moc Załącznik  Nr 1/2004 Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie z dnia 1 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie.

 

§ 21

 Regulamin obowiązuje od 12 grudnia 2015 roku.