Statut

UCHWAŁA Nr 28/VII/2015

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dni 30 września 2015 roku

 

 

 

 

 

w sprawie uchwalenia  Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) ; oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. oorganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz.406) Rada Gminy w Szulborzu Wielkim uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie w brzmieniu

stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 22/VI/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 czerwca

2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

  

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                            mgr Aneta Niemira

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                               Załącznik do

                                                                                                               Uchwały Nr  28/VII/20015

                                                                                                               Rady Gminy Szulborze Wielkie

                                                                                                               z dnia 30 września 2015 r.

                                                                                                           

 

 


STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZULBORZE WIELKIE

 

 

 1. Postanowienia ogólne

   

§ 1.

 

Biblioteka Publiczna Gminy Szulborze Wielkie zwana dalej „Biblioteką” jest  samorządową instytucją kultury i została utworzona na mocy Uchwały Nr 20/IV/92 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 maja 1992 roku.

 

§ 2.

 

Biblioteka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności                          

    kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz.406).

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,poz. 594

     z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885

     z późn. zm.)

5.  Niniejszego statutu.

 

§ 3.

 

1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 17 –

     terenem jej działania – Gmina Szulborze Wielkie.

2. Biblioteka może również działać na terenie Województwa Mazowieckiego i całej Polski,

    a także poza granicami kraju.

 

§ 4.

 

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Szulborze Wielkie Gmina Szulborze Wielkie.

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Szulborze Wielkie.

 

§ 5.

 

1. Biblioteka Publiczna Gminy Szulborze Wielkie posiada osobowość prawną, zgodnie

   z wpisem w rejestrze prowadzonym przez organizatora.

2. Biblioteka jest samorządową jednostką kultury, działającą w obrębie ogólnokrajowej   

    sieci bibliotecznej.

 

§ 6.

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej, realizująca zadania Biblioteki Powiatowej dla powiatu ostrowskiego.

 

§ 7.

 

Biblioteka używa pieczęci::

1. Pieczęci podłużnej z nazwąw pełnym brzmieniu, adresem, Regonem.

2. Pieczęci do sygnowania księgozbioru – owalnej, zawierającej w otoku nazwę Biblioteki

    w pełnym brzmieniu.

 

 

II. Cele i zadania Biblioteki

 

 

§ 8.

 

Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych

mieszkańców gminy Szulborze Wielkie oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

 

§ 9.

 

Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona  materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy,

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, mające na celu obsługę potrzeb edukacyjnych, samokształceniowych i informacyjnych,

 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym i chorym,

 4.  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

 5. popularyzacja książki i czytelnictwa,

 6. badanie stanu i stopnia zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy,

 7. doskonalenie metod i form działania Biblioteki,

 8. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, organizacjami i towarzystwami – w rozwijaniu izaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, oświatowych i informacyjnych społeczeństwa,

      9. podejmowanie innych działa wynikających z potrzeb środowiska lokalnego i polityki kulturalnej organizatora, tj.:

  1. organizowanie różnych form edukacji kulturalnej,

  2. otwartość na organizowanie kół i klubów zainteresowań uwzględniając sztukę prac  lokalnych.

  3. współudział w organizowaniu  festynów, imprez artystycznych, rozrywkowych, wystaw, konkursów i innych wydarzeń związanych z działalnością biblioteki i gminy.

  4. organizowanie uroczystości związanych z obchodami ważnych świąt państwowych.

  5. prowadzenie innej działalności polegającej na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, umożliwienie dostępu do Internetu, udzielanie informacji na temat programów pomocowych oraz organizowanie szkoleń.

  6. współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i innymi podmiotami działającymi na terenie gminy.

  

§ 10.

 

Biblioteka może podejmować również inne zadania dla zaspokojenia potrzeb jej użytkowników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.

  

III. Organizacja i zarządzanie biblioteką

 

§ 11.

 

1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, zarządza nią    

   jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za jej działalność.

2. Dyrektor odpowiada w szczególności:

 1. materialnie za powierzone mu mienie;

 2. za sporządzanie i realizację planu z działalności Biblioteki;

 3. za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Biblioteki;

 4. za prawidłowe wykonywanie zadań Biblioteki.

 

 3.Do zadań Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Biblioteki i realizowanie jej zadań;

 2. sprawowanie nadzoru nad pracą zatrudnionych pracowników;

 3. bycie zwierzchnikiem służbowym w stosunku do poszczególnych pracowników

 4. opracowywanie planów, analiz, sprawozdań z działalności Biblioteki dla organizatora, i administracji rządowej.

   

4.Dyrektora powołuje i odwołuje WójtGminy Szulborze Wielkie na zasadach i w trybie    

   przewidzianym w odrębnych przepisach.

5. Biblioteka jest zakładem pracy dla Dyrektora i zatrudnionych w niejpracowników.

6. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki.

7. Dyrektor i pracownicy Biblioteki, powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do

   zajmowanych i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

8. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię ogólną.

9.Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany jej 

    przez Dyrektora.

 

 

IV. Majątek i finanse

 

§12.

 

1.Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie

   o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

3.Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, kierując się

   zasadami efektywności ich wydatkowania.

4.Gospodarka finansowa Biblioteki jest prowadzona zgodnie z ustawą o finansach

   publicznych i ustawą o rachunkowości.

5.Działalność Biblioteki jest finansowana z:

  1)  dotacji budżetu gminy,

  2)  dotacji z budżetu państwa,

  3)  wpływu z darowizn od osób fizycznych i prawnych,

  4)  z innych źródeł.

 

§ 13.

 

1. Usługi Biblioteki ogólnie  są dostępne i bezpłatne.

2. W ramach obowiązujących przepisów, Biblioteka może pobierać opłaty za:

    1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia

        międzybiblioteczne,

    2)  za wypożyczanie materiałów audiowizualnych,

    3) w  formie kaucji za wypożyczenia materiałów bibliotecznych,

    4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których jest mowa w ust. 2, pkt. a i b nie może przekraczać kosztów

    wykonania usługi.

4. Wpływy z opłat przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki.

5.Cennik opłat jest podany do publicznej wiadomości, wywieszony na tablicy ogłoszeń

   i umieszczony na stronie internetowej Biblioteki.

 

                                                                                            § 14

 

Biblioteka może także prowadzić działalność w zakresie  zbieżnym z jej działalnością   podstawową, a środki uzyskane z tej działalności przeznaczyć na cele statutowe.

                                                                      

§ 15.

 

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  

V. Postanowienia końcowe

 

§ 15.

 

 Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

 

 

                                    Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

                                        mgr Aneta Niemira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Załącznik nr 1

                                                                               Do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

                                                                              Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie

 

            Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.), § 13 Statutu Biblioteki publicznej Gminy Szulborze Wielkie, ustala się Cennik opłat :

 

 1. Drukowanie tekstu z drukarki laserowej:

 

1 strona A4 – 0.30 zł

   Dwustronnie A4- 0.60 zł

 

 1. Kserowanie:

 

1 strona A4 - 0.30 zł

  Dwustronnie A4- 0.60 zł

 

 1. Wysłanie faxu:

 

Faks krajowy – 3 zł

Faks międzynarodowy – 7 zł

 

 1. Skanowanie 1 strona A4 - 0.30 zł

 

 1. Duplikat karty bibliotecznej - 5 zł.

 

 1. Za upomnienie telefoniczne lub wysłane  pocztą do Czytelnika – 3 zł

 

 

 1. Za przetrzymanie książek, za każdy rozpoczynający się tydzień zwrotu – 1 zł.