Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

10 stycznia 2018 11:10 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Urząd Gminy Szulborze Wielkie przypomina, że do dnia 31 stycznia 2018 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Wartość sprzedaży za 2017 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynoszą:

a)   na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5 % alkoholu oraz piwa - A przy wartości sprzedaży do 37 500 zł - opłata 525 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł - opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

b)  na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. od 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -B

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł - opłata 525 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł - opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

c)   na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 18% alkoholu - C przy wartości sprzedaży do 77 000 zł - opłata 2100 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł - opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2018 rok - mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września 2018 roku.

 

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2018 roku - wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2018 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

 

Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Szulborze Wielkie:

BS Ostrów Mazowiecka ODDZIAŁ w Zarębach Kościelne

NR: 59 8923 1050 0800 0420 2008 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty określenia raty, której wpłata dotyczy.

 

Opłaty można również dokonać w siedzibie Filii Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Szulborzu Wielkim ul. Wyszyńskiego 14

 

 


Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

 

Uwaga!

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia:

 

 

A. przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

 

 

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych A, B i C który nie złoży do 31 stycznia 2018/ roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca 20168roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

  • 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) - tzn. 157,50 zł

  • 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - tzn. 157,50 zł

  • 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,00 zł.

 

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

 

B. przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego

rodzaju zezwolenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.

 

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A, B i C który nie zapłaci do 31 stycznia 2018 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2018 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

  • 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) - tzn. 157,50 zł

  • 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - tzn. 157,50 zł

  • 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,00 zł.

 

 

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

  1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

  2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

  3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2017 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2018 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2018 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

 

Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

 

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą

spowoduje wygaszenie zezwolenia.

 

 

 

 

 

 

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych znajduje się w załączniku do niniejszej informacji oraz na stronie internetowej www.ugszulborze .pl w zakładce do pobrania

 

Przeczytano: 356 razy.| Wydrukuj|Do góry