Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

25 sierpnia 2017 09:29 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy

Szulborze Wielkie , dnia 17.08.2017r.

Śn.6220.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE

 

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Działając na podstawie art. 34 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1257), w związku z art. 63 ust. 2 i  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam strony i społeczeństwo, że 17.08.2017r. zostało wydane postanowienie nr Śn.6220.02.2017 o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 W Szulborze Wielkie – Uścianek – Dębianka – do drogi krajowej 63’’.

Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. 730 - 1530, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

Obwieszczono w sposób zwyczajowo przyjęty (14dni):

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej – str. Internetowa www.ugszulborze.pl

  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim

  3. na tablicy sołectw, Słup-Kolonia, Słup, Uścianek – Dębianka gmina Szulborze Wielkie i Godlewo Wielkie gmina Nur

 

Wywieszono dnia…………………………………..

Zdjęto dnia…………………………………………

Podpis ……………………………………………..

Przeczytano: 402 razy.| Wydrukuj|Do góry