Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

25 lipca 2017 14:44 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu WielkimOGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu Wielkim,

ul. Szarych Szeregów 1, 07-324 Szulborze Wielkie


I. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436; zm. Dz. U. z 2011r. Nr 254, poz. 1526).


II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki, 
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego  dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, 
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym-  w przypadku osoby nie będącej nauczycielem, 
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w p. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 
  6. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem Środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14,poz.  114 ze zm.),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2016r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze. zm.) –  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania  stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2016r. poz. 1379) lub w art. 140 ust .1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „ Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu Wielkim, w terminie do dnia 9 sierpnia 2017 roku pocztą na adres: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie lub osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim (pokój nr 11, I piętro) do godz. 15.30.

Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim. 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szulborze Wielkie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Przeczytano: 506 razy.| Wydrukuj|Do góry