Przetargi

31 marca 2016 08:45 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Szulborze Wielkie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Godlewo-Gudosze oznaczonej  nr działki 22/3 o powierzchni 0.6974 ha.

 

Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej prowadzona jest księga wieczysta KW OS1M/00043117/5.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej szkole podstawowej.

Gmina Szulborze Wielkie nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości określono w decyzji o warunkach zabudowy jako teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

Cena wywoławcza wynosi 170 000 zł.

Wysokość wadium wynosi 8 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim przy ul. Romantycznej 2.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium na konto Gminy Szulborze Wielkie BS Ostrów Maz. O/Zaręby Kościelne nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009 w terminie, aby najpóźniej w dniu 3 maja 2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, która zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny wylicytowanej w przetargu zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej i w dniu podpisania umowy środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Szulborze Wielkie. Niedotrzymanie terminu podpisania umowy notarialnej powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Szulborze Wielkie.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Szulborze Wielkie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2 w pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr tel. 86 4754075 wew. 21 w godz. od 730 do 1530.

 

Wójt Gminy Szulborze Wielkie

Krzysztof Michalec

                                                                             

 

 

 

 

Przeczytano: 945 razy.| Wydrukuj|Do góry