Przetargi

09 stycznia 2015 13:25 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Termomodernizacja i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną
Szulborze Wielkie, 27-01-2014r.

 

ZMIANA

treści SIWZ

 

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3981 – 2015 w trybie przetargu nieograniczonego naTermomodernizację i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną”

 

Gmina Szulborze Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną”.

 

Zakres zmiany jest następujący:

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XIII.3.b) wzór:

 najmowszy_zly.jpg

 zastępuje się wzorem następującym:

 wzor_najnowszy.jpg

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Michalec Szulborze Wielkie, 23-01-2014r

 

 

Wyjaśnienia zamawiającego

(odpowiedzi na pytania wykonawcy/wykonawców)

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3981 – 2015 w trybie przetargu nieograniczonego naTermomodernizację i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną”

 

 

W odpowiedzi na pytania wykonawcy(ów) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

 

Pytanie 1.  Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie?

Odp.: Wartość szacunkowa netto w/w zadania, po zmianie treści SIWZ, wynosi 191.648,35 zł.

 

Pytanie 2. Proszę o podanie jednostki obmiaru pozycji 64 przedmiaru roboty budowlane?

Odp.: W pozycji 64 przedmiaru roboty budowlane jednostką obmiaru jest 1m2 (jeden metr kwadratowy).

Uwaga! W związku ze zmianą treści SIWZ zmianie uległ przedmiar na roboty budowlane. Odpowiednikiem pozycji 64 w nowym przedmiarze jest poz. 66.

 

Pytanie 3. Proszę o podanie dokładniejszych informacji na temat studzienki schładzającej (min. wymiary, z jakiego materiału) dot. 20 pozycji przedmiary instalacje sanitarne?

Odp.: Studzienka schładzająca z kręgów betonowych fi 600 mm, głębokość studzienki 1 m,  pokrywa z blachy ryflowanej z nawierconymi otworami, lub kratka z wpustem żeliwnym i rurą żeliwną łączącą kratkę ze studnią.


 Pytanie 4.    W przedmiarze zamawiający nie ujął wykonania:

˗         pokrycia blachodachówką

˗         wykonania fundamentu pod kocioł grzewczy

˗         zakupu i montażu komina systemowego

˗         wykonania instalacji odgromowej

˗         demontażu i montażu instalacji elektrycznej

˗         brak paraizolacji pod płytą g/k,

Pozycje te natomiast występują w opisie przedmiaru zamówienia. Czy zamawiający wykona w/w roboty we własnym zakresie, czy zostanie to rozliczone jako roboty dodatkowe w kosztorysie powykonawczym?

 

Odp.: W dniu 23.01.2015 r. dokonano zmiany treści SIWZ, w wyniku której zamieszczony został nowy przedmiar na roboty budowlane, w którym uwzględniono:

˗         pokrycie blachodachówką - poz.75,

˗         wykonanie fundamentu pod kocioł grzewczy – poz. 48,

˗         zakup i montaż komina systemowego – poz. 86,

˗         paraizolację pod płytą g/k – poz. 77,

Pozostałe pozycje nie ujęte w przedmiarach robót budowlanych nie będą wykonywane lub rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.

 

 

Wójt Gminy

Krzysztof MichalecSzulborze Wielkie, 23-01-2014r.

 

ZMIANA

treści SIWZ

 

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3981 – 2015 w trybie przetargu nieograniczonego naTermomodernizację i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną”

 

Gmina Szulborze Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną”.

 

Zakres zmiany jest następujący:

 1. W przedmiarze dotyczącym branży budowlanej:

a)      uwzględniono pokrycie dachu blachą,

b)      uwzględniono budowę komina systemowego,

c)      uwzględniono wykonanie fundamentu pod kocioł grzewczy,

d)     uwzględniono wykonanie paroizolacji nad płytą g/k,

e)      uwzględniono demontaż płyt k-g z rusztem na poddaszu,

f)       zmieniono płytę g-k zwykłą na woda-ogień

g)      zmieniono układanie gresu metodą zwykłą  na  metodę kombinowaną – w karo

Wobec powyższego zamieszczony zostaje nowy przedmiar uwzględniający powyższe zmiany. Ofertę należy sporządzić w oparciu o nowy przedmiar robót budowlanych i o dotychczasowy przedmiar robót sanitarnych.

 

       2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XIII.3.b)  wzór:

wzor_stary.jpg

           zastępuje się wzorem następującym:

wzor_nowy.jpg

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Michalec

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Szulborze Wielkie: Termomodernizacja i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną
Numer ogłoszenia: 3981 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku biblioteki gminnej zlokalizowanej na działce nr ew. 163/7 w obrębie geodezyjnym Szulborze-Koty, gm. Szulborze Wielkie. Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu następujących robót budowlanych: Roboty zewnętrzne: demontaż instalacji elektrycznej na budynku, rozbiórka istniejących warstw pokrycia dachu z blachy oraz eternitu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, docieplenie dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na blacho dachówkę, oczyszczenie i naprawa istniejących wypraw tynkarskich zewnętrznych, remont istniejącej stolarki okiennej drewnianej w pom. 0/2,0/3,0/4,0/5, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz części stolarki okiennej, docieplenie budynku styropianem gr. 10cm wraz ze zmianą kolorystyki budynku, docieplenie cokołów styrodurem ekstrudowanym gr. 8cm do poziomu terenu, wraz ze zmianą kolorystyki budynku, montaż nowych parapetów z blachy, oczyszczenie istniejącej balustrady zewnętrznej tarasu oraz konstrukcji zadaszenia, odmalowanie, skucie schodów zewnętrznych na taras oraz murowanie nowych schodów, remont betonowego tarasu wraz z ułożeniem gresu antypoślizgowego, mrozoodpornego, tynkowanie ścian zewnętrznych i cokołów, montaż nowych obróbek blacharskich, rynien PCV 12cm i rur spustowych PCV ø10cm, montaż nowej instalacji odgromowej oraz wcześniej zdemontowanych instalacji elektrycznych. Roboty wewnętrzne: Wykonanie kotłowni na ekogroszek o mocy 25kW , składu opału ( pom. 0/3,0/4 ) oraz instalacji c.o. w budynku: roboty rozbiórkowe: rozbiórka ściany działowej oraz drzwi do pom. kotłowni i składu opału; poszerzenie otworu drzwiowego do składu opału; skucie istniejących płytek ceramicznych na ścianach oraz skucie posadzki terakotowej; wykonanie przebicia w ścianie zewnętrznej pod kanał nawiewny; wykonanie otworu w stropie kotłowni pod komin; wstawienie drzwi o odporności ogniowej EI60 oraz EI30, wykonanie fundamentu pod kocioł grzewczy, wstawienie komina dymowego systemowego, jednociągowy z wentylacją ; wykonanie kanału nawiewnego w ścianie zewnętrznej; wykonanie instalacji c.o.; Ogrzewanie z własnej kotłowni. Budynek projektowany i istniejący ogrzewany będzie przy pomocy pieca na paliwo stałe (ekogroszek) na parterze i poddaszu ciepło rozprowadzane będzie przy pomocy grzejników płytowych- wg projektu c.o. wykonanie posadzek oraz cokołów po obwodzie wys. 10cm z płytek gresowych; przecieranie ścian i sufitów oraz pomalowanie ich dwukrotnie farbami akrylowymi, do wys. 1,6m lamperia w kolorze w/g doboru inwestora. Roboty rozbiórkowe w budynku (parter): rozbiórka warstw podposadzkowych w parterze budynku (usunięcie legarów drewnianych oraz warstw linoleum/terakoty/wykładziny) w pom. 0/6, 0/7, 0/8; rozbiórka posadzki z terakoty w pomieszczeniach 0/3 , 0/4; rozbiórka okładzin ściennych z terakoty w pomieszczeniach 0/3 , 0/4 ; demontaż ościeżnicy; demontaż drzwi oraz ościeży (bez drzwi do pom. strychu); demontaż krat okiennych oraz drzwiowych; demontaż instalacji wod-kan oraz ceramiki łazienkowej ( WC, umywalka, zlewozmywak, kabina prysznicowa ) w pom. 0/3 , 0/4. Roboty remontowe w budynku (parter): przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoży i wykonanie warstwy wyrównującej; wykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z dociepleniem w pom. 0/6, 0/7, 0/8; wykonanie nowych posadzek gresowych w pomieszczeniach 0/3 , 0/4, 0/6, 0/7, 0/8; wykonanie cokolików przyściennych o wys. 10cm z płytek gresowych w pomieszczeniach 0/3 , 0/4, 0/6, 0/7, 0/8; wykucie otworu o wym 100x205cm , w ścianie działowej gr. 12cm (pom.0/8 ); wstawienie nowej stolarki drzwiowej na parterze ( montaż drzwi wraz z obróbką ościeży); wykończenie glifów, wymiana parapetów; oczyszczenie ścian oraz sufitów i uzupełnienie ubytków, wyrównanie tynkiem, zagruntowanie; przygotowanie powierzchni do malowania, dwukrotne malowanie tynków farbą akrylową (ściany, sufity) oraz lateksową (lamperie); wymiana kratek wentylacyjnych na nowe; oczyszczenie, odmalowanie krat okiennych i drzwiowych. Roboty remontowe w budynku (piętro ): oczyszczenie ścian oraz wykonanie sufitów z pyt g/k i uzupełnienie ubytków, wyrównanie tynkiem, zagruntowanie; przygotowanie powierzchni do malowania, dwukrotne malowanie tynków farbą akrylową (ściany, sufity) oraz lateksową (lamperie),.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) Wadium może być wniesione w: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).; W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota określona powyżej winna być przelana na konto nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009 Bank Spółdzielczy o/Zaręby Kościelne, a Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię polecenia przelewu. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy stosowne dokumenty dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Za pomocą formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował min. 2 zamówienia polegające na remoncie obiektów użyteczności publicznej o wartości min. 150 tys. złotych każde. Za pomocą formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Za pomocą formuły: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Za pomocą formuły: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: Wykonawca posiada środki lub zdolność kredytową na kwotę min. 150 tys. zł.; Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200. tys. zł. Za pomocą formuły: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

potwierdzenie zapłaty wadium, kosztorysy ofertowe uproszczone.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres udzielonej gwarancji - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugszulborze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2015 godzina 11:50, miejsce: Urząd Gminy Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Termomodernizacja i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie: Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

 

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michalec

Przeczytano: 1455 razy.| Wydrukuj|Do góry