Przetargi

16 kwietnia 2020 08:38 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Zapytanie ofertowe na odbiór folii rolniczej

Szulborze Wielkie, dnia 2020-04-15

 

Śn.271.1.2020.MK

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Szulborze Wielkie zaprasza do złożenia e-mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku  folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Szulborze Wielkie.

Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i recykling lub odzysk z terenu gminy Szulborze Wielkie w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu  z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673)
 „Karta przekazania odpadu”.

Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2020 r.

 

Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów:

–        odpady z folii rolniczej czarnej – 14 40 Mg

–        odpady z folii rolniczej białej – 29,69 Mg

–        odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 7,36 Mg

–        odpady po nawozach i typu Big – Bag – 7,74 Mg

 

Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe.

W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie.

 

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Oferty cenowe należy przesyłać na adres srodowiskougszulborze@interia.pl  do dnia
24 kwietnia 2020 r., do godz. 10:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Marcin Kiełek,
nr tel. 86 475 40 73

Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Przeczytano: 217 razy.| Wydrukuj|Do góry