Przetargi

07 października 2019 14:59 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020

                Szulborze Wielkie, dnia 07.10.2019 r.

Gk.7226.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


I.  Zamawiający

  1. Gmina Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
  2. tel./fax (86) 475 – 40 - 75, e-mail: gmina@ugszulborze.pl, NIP: 759-17-43-066

II.  Tryb udzielenia zamówienia

bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przy uwzględnieniu zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, staranny i terminowy.


III.  Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie gminy Szulborze Wielkie następującym sprzętem:
-     zgarniacz ciągnikowy lub pług, równiarka, koparka i inny ciężki sprzęt pomocniczy.


IV. Termin realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r. Zastrzega się możliwość przedłużenia świadczenia usługi na drogach, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.


V.  Kryteria wyboru oferty
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, biorąc pod uwagę zakres oferowanych usług oraz cenę.


VI. Złożenie oferty
Oferty należy sporządzić według załączonego formularza ofertowego, a następnie złożyć do Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim w terminie do dnia 18 października 2019 r. (piątek) do godz. 14:00, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczyć bezpośrednio do zamawiającego, opatrzone napisem „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie gminy Szulborze Wielkie”. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 października 2019 r. o godzinie 14:15.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Przeczytano: 359 razy.| Wydrukuj|Do góry