Przetargi

28 listopada 2017 11:15 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Zapytanie ofertowe - Warsztaty kompetencji społecznych

 

                                                                                                              Szulborze Wielkie, 24.11.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

 

 

Gmina Szulborze Wielkie/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim zwany dalej również „Zamawiającym” zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługi Aktywnej Integracji Społecznej dla Uczestników projektu „Pokonaj bariery” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

   

 1. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim

  ul. Romantyczna 2 , 07-324 Szulborze Wielkie,

  Tel./fax: 86 475 40 75

  E-mail: ops@ugszulborze.pl

   

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi Aktywnej Integracji Społecznej dla 18 Uczestników projektu „Pokonaj bariery”.

 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje usług:

 1. Warsztaty kompetencji społecznych w wymiarze 30 godzin dla 2 grup, łącznie 60 godzin;

 2. Terapia psychologiczna w wymiarze 4h/osobę dla 18 Uczestników Projektu, łącznie 72 godziny;

   

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

 2. Zamawiający wymaga aby warsztaty miały charakter warsztatowy, praktyczny.

 3. Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do:

 1. prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego;

 2. zapewnienie sprzętu koniecznego do przeprowadzenia warsztatów

 3. zapewnienie materiałów dla Uczestników niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów - odpowiednio oznakowanych logotypami;

 4. przygotowanie programu i harmonogramu zajęć z uwzględnieniem ilości godzin;

 5. zapewnienie sali do zajęć warsztatowych i terapii psychologicznej;

 6. poinformowanie Uczestników o tym, że zajęcia organizowane są  w ramach projektu „Pokonaj bariery” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

 7. udokumentowanie obecności Uczestników warsztatów i terapii (lista obecności);

 8. przekazywanie niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który nie stawił się na spotkanie;

 9. wykonywanie swoich zadań w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z harmonogramem;

 10. przygotowanie dla Uczestników odpowiednio oznakowanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów;

 11. przeprowadzanie ankiet na rozpoczęcie i  zakończenie warsztatów;

 12. przygotowanie opinii o UP przez psychologa po terapii psychologicznej

 13. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922);

 14. przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu treningów

 15. prowadzenie dziennika zajęć.

 1. Termin realizacji zamówienia.

 1. Warsztaty kompetencji społecznych

 1.  I grupa – od dnia podpisania umowy do 29 grudnia 2017 r.

 2. II grupa – do 30 czerwca 2018 r.

 1. Terapia psychologiczna

 1. I grupa – do 30 kwietnia 2018 r.

 2. II grupa – do 30 listopada 2018 r.

 1. Liczba osób i grupy docelowe.

  Usługa przeznaczona jest dla 18 osób z  gminy Szulborze Wielkie (dotyczy każdej części zamówienia).

 2. Miejsce wykonywania usługi.

  Obszar gminy Szulborze Wielkie – salę zapewnia Wykonawca.

   

 1. Wymagania wobec Wykonawcy.

 1. Zamawiający wymaga aby:

 1. Personel szkolący – trenerzy posiadali niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, w szczególności kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia wsparcia tj. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i terapii indywidualnej z zakresu tematyki określonej w niniejszym zapytaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykształcenie i doświadczenie zweryfikowane zostaną na podstawie formularza - załącznika nr 2 do oferty oraz kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte w złożonym załączniku nr 2, które przedłożone powinny zostać wraz z ofertą;

 2. Wykonawca zobowiązuje się  w  toku  realizacji  umowy  do  bezwzględnego  stosowania Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu Społecznego na  lata  2014 – 2020.

 3. Wykonawca winien umieszczać na opracowanych dokumentach (opinie,  ankiety)  loga: znak Funduszy Europejskich  zawsze z lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej właściwy dla Europejskiego Funduszu Społecznego z prawej. Logo marki Mazowsze umieszczone będzie zawsze pomiędzy tymi znakami.
  Informacje dotyczące promocji znajdują się na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu/promocja .

   

 1. Składanie ofert.

 1. Termin składania ofert upływa 01.12.2017 r. o godz. 10.00.

 2. Miejscem składania ofert jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2

 3. Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim podany wyżej lub osobiście z dopiskiem „Oferta na realizację usług Aktywnej Integracji Społecznej” lub w formie skanów podpisanych dokumentów na adres mailowy ops@ugszulborze.pl

   

 1. Sposób i kryteria wyboru ofert.

 1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i złożona być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

 2. Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest CENA (100%). Najwyżej oceniona zostanie oferta z najniższą ceną.

 3. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert - max 3 dni robocze od zakończenia przyjmowania ofert.

   

 1. Wymagane dokumenty.

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

 2. Formularz dotyczący  wykształcenia i doświadczenia personelu szkolącego (Załącznik nr 2).

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie.

   

 1. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

 2. Formularz dotyczący  wykształcenia i doświadczenia personelu szkolącego (Załącznik nr 2).

 

 

 

 

Przeczytano: 596 razy.| Wydrukuj|Do góry