Komunikaty

17 października 2012 12:25 | Komunikaty

Zawiadomienie o wpisie podmiotu gospodarczego do rejestru działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacyjny REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy

MPK Sp. Z o.o. z siedzibą w Ostrołęce

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

758-211-70-04

551318936

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;

 15 01 03 – opakowania z drewna;

 15 01 04 – opakowania z metali;

 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe;

 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

 15 01 07 – opakowania z szkła;

 15 01 09 – opakowania z tekstyliów;

 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji  

                      niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami    

                    ochrony roślin  I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i    

                    toksyczne);

 15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate  

                   elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie  

                  z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

 20 01 01 – papier i tektura;

 20 01 02 – szkło;

 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

 20 01 10 – odzież;

 20 01 11 – tekstylia;

 20 01 13* – rozpuszczalniki;

 20 01 14* – kwasy;

 20 01 15* – alkalia;

 20 01 17* – odczynniki fotograficzne;

 20 01 19* – środki ochrony roślin I i II kasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

 20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

 20 01 23* – urządzenia zawierające freony;

 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne;

 20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

 20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  

                     zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  

                    inne niż wymienione w 20 01 27;    

 20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

 20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 ;

 20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31;

 20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami  

                      wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie

                      sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  

                    wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne

                    składniki (1);

 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

 20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne;

 20 01 38 – drewno  inne niż wymienione w 20 01 29;

 20 01 39 – tworzywa sztuczne;

 20 01 40 – metale;

 20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych;

 20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;

 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;

 20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji;

 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

 20 03 02 – odpady z targowisk;

 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;

 20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do

                   gromadzenia nieczystości;

 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;

 20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.

 

1/2012

 

Przeczytano: 2191 razy.| Wydrukuj|Do góry