Aktualności

13 maja 2016 11:13 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Obwieszczenie o wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie miejscowości Gostkowo oraz Helenowo, gmina Szulborze Wielkie

oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz., 199 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 353), w wykonaniu uchwały Nr 23/VI/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gostkowo oraz Helenowo, gmina Szulborze Wielkie

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gostkowo oraz Helenowo, gmina Szulborze Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

- w dniach od 25.05.2016r. do 23.06.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie, 07-324 Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 roku
o godz. 13ºº w Urzędzie Gminy Szulborze Wielkie.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz., 199 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 353), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szulborze Wielkie, na adres: 07-324 Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lipca 2016r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

 

 

Wójt Gminy Szulborze Wielkie

 

 

 

Przeczytano: 699 razy.| Wydrukuj|Do góry