Aktualności

20 stycznia 2016 09:36 | Aktualności

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

informuje iż posiada środki finansowe

na realizację nowego instrumentu rynku pracy

skierowanego do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia posiadających II profil pomocy, w ramach którego:

 

 

Starosta może zrefundować przez okres 12 miesięcy część poniesionych  przez Pracodawcę lub Przedsiębiorcę kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia do wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego zatrudnionego bezrobotnego w miesiącu i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (tj. około 2.100,00 zł miesięcznie), przy czym:

 

 • Pracodawca zobowiązany będzie do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego po zakończeniu 12-miesięcznego okresu refundacji przez kolejne 12 miesięcy, co oznacza, że zatrudnienie musi trwać minimum 24 miesiące,

 • Refundacja, o której mowa wyżej nie może być przyznana Pracodawcy, u którego w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 • Refundacja udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Pracodawcy i Przedsiębiorcy mający swoją siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu ostrowskiego, którzy zatrudnią osoby bezrobotne do 30 roku życia, w tym na zasadach opisanych powyżej, mogą dodatkowo wnioskować o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie ustawiczne tych osób (m.in. na kursy, studia podyplomowe).

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr  029 745 33 93, 029 745 21 51

  lub u pracowników merytorycznych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej:

 • Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia -  pokój 21, tel. wewnętrzny 45,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pokój 5, tel. wewnętrzny 32.

 

Druki wniosków o organizację w/w form są do pobrania ze strony internetowej: www.pupom.pl oraz w siedzibie PUP

Przeczytano: 831 razy.| Wydrukuj|Do góry