Aktualności

20 listopada 2015 10:13 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Elektrownia Wiatrowa Gostkowo

Śn.6220.02.2015                                                                Szulborze Wielkie, dn. 18.11.2015r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z poźn. zm.)

 

zawiadamiam

o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na: "budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny wiatrowej o mocy do 3,3 MW o maksymalnej wysokości do 210 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym w obrębie Gostkowo w gminie Szulborze Wielkie."

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie (pokój numer 13) w godzinach pracy Urzędu od 730-1530.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Wywieszono dnia …………………………………..  na okres 7 dni

 

Miejsce zamieszczenia ……………………………………………….

 

Podpis ………………………………………………………………..

Przeczytano: 936 razy.| Wydrukuj|Do góry