Aktualności

04 kwietnia 2014 08:38 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY SPORZĄDZANIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Szulborze Wielkie 01.04.2014r.

Gk.6730.01.2014

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE

 

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) , w związku z art. 63 ust. 2 i  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam strony i społeczeństwo, że 26.03.2014r. zostało wydane postanowienie nr Gk.6730.01.2014 o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na ,,Przebudowie drogi gminnej Janczewo Wielkie – Słup-Kolonia w lokalizacji 0+000,00-1+528,70, Gm. Szulborze Wielkie’’.

Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. 730 - 1530, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

 

Obwieszczono w sposób zwyczajowo przyjęty (14dni):

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej – str. Internetowa www.ugszulborze.pl
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim
  3. na tablicy sołectw Janczewo Wielkie, Słup-Kolonia

 

Wywieszono dnia…………………………………..

Zdjęto dnia…………………………………………

Przeczytano: 1081 razy.| Wydrukuj|Do góry