Aktualności

20 kwietnia 2020 11:28 | Aktualności

Komunikat Starosty Ostrowskiego w sprawie zmiany działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego




KOMUNIKAT STAROSTY OSTROWSKIEGO

w sprawie zmiany działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego


W związku z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 12.03.2020 r. dotyczącym przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19,  zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658 ze zm.), Starosta Ostrowski w okresie epidemii mając na uwadze bezpieczeństwo Wykonawców i osób korzystających z nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji podjął decyzję, że w okresie epidemii udzielanie porad prawnych odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

 

W związku z powyższym od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania porady prawne udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, e-maila.

 

Sposób skorzystania z porady prawnej:

1) osoba potrzebująca pomocy proszona jest o kontakt pod numerem telefonu:  (29) 645 71 01 wew. 22
w godz. od 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku,

2) w celu otrzymania porady należy wypełnić i przesyłać skan lub zdjęcie podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) na adres e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl lub faksem: 29 645 71 01. Wniosek MOŻNA TEŻ SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE, według powyższego wzoru i przekazać do urzędu dostępnymi środkami komunikacji. 

 

UWAGA: W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon (29) 645 71 01
wew. 22 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00.

3) po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku zostaną Państwo poinformowani o terminie i formie udzielenia porady. Porad udziela się w godzinach sprawowania dyżurów, tj. zgodnie z harmonogramem,

4) po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu (29) 645 71 01 wew. 22 lub na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatostrowmaz.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

O przywróceniu udzielania porad osobiście w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji,  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 2020 r. poinformujemy odrębnym Komunikatem.

Wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (pobierz)

 

Anonimowa opinia (pobierz) 

Harmonogram (pobierz)

    Starosta Ostrowski

/-/  Zbigniew Chrupek



Przeczytano: 247 razy.| Wydrukuj|Do góry