Aktualności

27 stycznia 2020 15:14 | Aktualności

Zapytanie o cenę na sprzedaż "drewna na pniu"

Szulborze Wielkie, dnia 27.01.2020 r.

Śn.6131.5.2019/2020.

Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż „drzewa na pniu”

1. Opis przedmiotu przetargu:

sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie drzew w miejscowości Godlewo - Gudosze, Szulborze Wielkie obręb ewidencyjny Godlewo –Gudosze i Szulborze Wielkie. Gatunek drzew: głównie topola balsamiczna, jesion wyniosły i brzoza brodawkowata o obwodzie od 81 do 390  cm w wieku ok. 30 - 40 lat.  

2. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

3. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna, gałęzi na własny koszt i ryzyko.

4. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.

5. Termin realizacji zadania:
- wycinka drzew do dnia 16.03.2020 r.
- uporządkowanie terenu (w tym usuniecie ściętych drzew, gałęzi) do dnia 29.03.2020 r.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem – „Oferta na zakup drzewa na pniu” w pok. nr 13 budynku Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie w terminie do dnia 03.02.2020 r. do godz. 10:00.

7. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

8. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy,
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, pok. 11.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie – 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

12. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty:

– zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew oraz uprzątnięcia gałęzi,

– wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

– uprzątnięcia terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).

13. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.

14. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.

15. Wszelkich wyjaśnień udziela sekretarz gminy Karol Dąbkowski tel. 86 475 40 75  w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.

16.Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Przeczytano: 374 razy.| Wydrukuj|Do góry