Aktualności

20 stycznia 2020 10:57 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Nabór na wolne stanowisko pracy- asystent rodziny

Szulborze Wielkie, 20.01.2020r.

OPS.110.1.2020                                                                                          

 

Ogłoszenie o naborze

 na stanowisko „Asystent rodziny” w 2020 roku


W związku z koniecznością realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko „Asystent rodziny”.

Praca  asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy – zlecenia (20 godzin tygodniowo) – przewidywany okres zatrudnienia  01.02.2020r. – 31.12.2020r.

Warunki naboru w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawiono poniżej:

Art. 12. 1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Zadania asystenta rodziny określa art. 15 w/w ustawy.


Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisane odręcznie
 2. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd albo, że taki obowiązek na nim nie ciąży,
 10. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1781)

 

Informacje o warunkach zatrudnienia na danym stanowisku:

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w wymiarze 80 godzin miesięcznie; wynagrodzenie 17,60zł netto 20,34zł brutto (za godzinę). Wykonywanie pracy na terenie gminy Szulborze Wielkie i w godzinach wynikających z występujących potrzeb np. popołudniami, soboty, itp. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca jest ta prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego pracy. Przewidywany termin zatrudnienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r.

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Asystent rodziny” w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 14.00 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, pokój Nr 4 albo pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie. Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych przekazanych drogą pocztową przyjmuje się datę stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane, nie będą odsyłane.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Szulborze Wielkie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 4754071 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim

                                                                                 Wanda Murawska

 

Szulborze Wielkie dnia 20.01.2020r.


Załączniki

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przeczytano: 210 razy.| Wydrukuj|Do góry