Aktualności

21 stycznia 2019 15:04 | Aktualności

Zapytanie ofertowe - usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2019 r.”.

 W ofercie należy podać cenę brutto za 1 Mg utylizowanych odpadów azbestowych (bez ich demontażu) wraz z kosztami transportu z miejsca składowania do miejsca unieszkodliwienia.

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2019

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Kiełek Marcin, nr tel. (86) 475 40 75  w. 1

Ofertę cenową w formie pisemnej należy przesłać do dnia 25.01.2019 r. na adres:

 

Urząd Gminy Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2

07-324 Szulborze Wielkie

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2019 r.”.

 

Ofertę można również złożyć osobiście w Urzędu Gminy pokój nr 11.

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Przeczytano: 615 razy.| Wydrukuj|Do góry