Aktualności

13 grudnia 2018 15:11 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Przetarg na sprzedaż drzewa na pniu


Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż „drzewa na pniu”1. Opis przedmiotu przetargu:

sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie karp i zakrzaczeń  w miejscowości Mianówek, obręb ewidencyjny Leśniewo. Gatunek drzewa: głównie sosnowy z domieszką brzozy o średnicy ok. 20-30 cm w wieku ok. 30 lat.  

 

2. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

 

3. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna, gałęzi, zakrzaczeń i karp na własny koszt i ryzyko.

 

4. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.

 

5. Termin realizacji zadania:

–      wycinka drzew do dnia 28.02.2019 r.

–      uporządkowanie terenu (w tym usuniecie ściętych drzew, gałęzi, zakrzaczeń i karp) do dnia 29.03.2019 r.


6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem – „Oferta na zakup drzewa na pniu” w pok. nr 13 budynku Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie w terminie do dnia 19.12.2018r. do godz. 10:00.


7. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

 

8. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, pok. 11.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

11. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie – 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

 

12. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty:

–      zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i zakrzaczeń oraz uprzątnięcia gałęzi, karp,

–      wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

–      uprzątnięcia terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, zakrzaczeń,  gałęzi i karp).

 

13. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.

 

14. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.

 

15. Wszelkich wyjaśnień udziela sekretarz gminy Karol Dąbkowski tel. 86 475 40 75  w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.

 

16. Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

Przeczytano: 459 razy.| Wydrukuj|Do góry