Ulga inwestycyjna

Aby ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym należy złożyć:

  1. wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej,
  2. rachunki, faktury kopie (oryginały do wglądu),
  3. zestawienie poniesionych wydatków brutto i netto,
  4. oświadczenie o statusie VAT podatnika
  5. oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach,
  6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  7. Oświadczenie o formie prawnej beneficjenta, klasie PKD i kategorii przedsiębiorstwa

 

  wniosek_o_ulge_inwestycyjna_w_podatku_rolnym.doc

  zestawienie_poniesionych_wydatkow.docx

  oswiadczenie_o_zakonczeniu_budowy_i_poniesionych_kosztach.doc

  oswiadczenie_o_statusie_vat_podatnika.docx

  oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis1.docx

  oswiadczenie_o_formie_prawnej_beneficjenta_klasie_pkd_i_kategori_przedsiebiorstwa.docx

  formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie_inna_niz_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie.doc