Druki do zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Aby ubiegać się o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów należy złożyć:

  1. wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,
  2. akt notarialny,
  3. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
  4. oświadczenie o pomocy de minimis jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat,  albo  oświadczenia  o  wielkości pomocy  de  minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

  wniosek_o_ulge_na_zakup_gruntow.doc

  oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.docx

  oswiadczenie_o_formie_prawnej_beneficjenta_o_kategori_przedsiebiorstwa_o_klasie_pkd.docx

  formularz_informacji_przedstawionych_przez_wnioskodawce.pdf