Umorzenie podatku

Aby ubiegać się o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych lub w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę należy złożyć:

 1. wniosek,
 2. załączniki tj.:
 • oświadczenie o stanie majątkowym.
 • dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów netto podatnika i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu).
 • w przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę - potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopi dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych).
 • udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika.
 • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłat)
 • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.
 • zaświadczenie z OPS o udzielonej pomocy.
 • inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania.
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego dodatkowo:

-oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

  wniosek_o_umorzenie_zaleglosci_podatkowej.docx

  oswiadczenie_o_stanie_majatkowym.docx

  oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis1.docx

  oswiadczenie_o_formie_prawnej_beneficjenta_o_kategori_przedsiebiorstwa_o_klasie_pkd.docx