Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://ugszulborze.pl

23 października 2013 13:44 | Przetargi

dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ugszulborze.pl


Szulborze Wielkie: dokończenie zadania pn.: Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim
Numer ogłoszenia: 432328 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dokończenie zadania pn.: Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie zadania pn.: Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim. Prace polegać będą na: - dokończeniu robót instalacyjnych - branża elektryczna, wg projektu branżowego, w zakresie określonym przedmiarem robót, - dokończenie instalacji C.O. wg projektu branżowego, w zakresie określonym przedmiarem robót, - wyposażenie kuchni. 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych 45311200-2- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45331230-7 - instalowanie urządzeń chłodzących 3. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 28-02-2014r. 4. Szczegółowy zakres robót określają, stanowiące załączniki do SIWZ: 1) projekt budowlany - Termomodernizacji i remontu świetlicy wiejskiej, 2) specyfikacje techniczne, 3) przedmiary robót na dokończenie zadania. Ilekroć w dokumentacji wskazane będą znaki towarowe zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Do zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W celu jej uzyskania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z podwykonawcą (lub jej projekt), wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie (lub projekcie). 4) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelność na osobę trzecią (tzw. cesja). 5) Wymagany termin gwarancji minimum 5 lat. 6) Faktura za wykonanie zadania zostanie opłacona w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 7) Ilekroć w dalszej części SIWZ będzie mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). 8) Projekt Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie: Odnowa i rozwój wsi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.33.12.30-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota określona powyżej winna być przelana na konto nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009 Bank Spółdzielczy o/Zaręby Kościelne, a Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię polecenia przelewu. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy stosowne dokumenty dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Potwierdzenie wpłaty wadium 2. kosztorys ofertowy szczegółowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugszulborze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2013 godzina 10:50, miejsce: Urząd Gminy ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie: Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [507.11 KB]

Przedmiar - branża elektryczna [35.58 KB]

Permiar - branża sanitarna i c.o. [40.31 KB]

Permiar - wypasażenie kuchni [28.98 KB]

dokumentacja_techniczna_cz_1.rar [4.72 MB]

dokumentacja_techniczna_cz_2.rar [3.01 MB]